Postanowienia ogólne

1. Poniższe postanowienia stanowią warunki regulujące korzystanie z niniejszego serwisu internetowego oraz umowę obowiązującą pomiędzy nami a klientem (dalej zwane Regulamin”). Niniejszy Regulamin określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników (dalej zwanych „Klientem”) oraz administratora i właściciela serwisu internetowego („my” / „nasz” / „Sprzedający”) związane z towarami / usługami oferowanymi przez nas za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego

2. Przed kliknięciem „Złóż Zamówienie”, w celu złożenia zamówienia należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z tego serwisu internetowego lub składając za jego pośrednictwem zamówienia, wyraża się akceptację niniejszego Regulaminu. Nie należy składać zamówienia w przypadku braku akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Niniejszym klient wyraża zgodę, że składając zamówienie, bez zastrzeżeń akceptuje niniejszy Regulamin po wcześniejszym zapoznaniu się z jego postanowieniami i ich zrozumieniu

4. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom, zatem przed złożeniem zamówienia należy się z nimi zapoznać.

5. Korzystanie z niniejszego Serwisu może zostać zakończone przez Państwa w każdej chwili.

6. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

6.1  Administrator – Natalia Nykiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Freeme Natalia Nykiel pod adresem ul. Zabłocie 26/7, 30-705, Kraków zarejestrowaną pod numerem NIP. 8722214766;

6.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6.3 Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę Sprzedaży w ramach działalności Serwisu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

6.4  Potwierdzenie Zamówienia: przesłane przez Administratora Serwisu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożonego przez Klienta Zamówienia, określające ilość, rodzaj i cenę zamówionego Towaru;

6.5   Serwis  – serwis internetowy dostępny pod adresem http://freemeyoga.com/

6.6   Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

6.7  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

7.  Właścicielem Serwisu jest Natalia Nykiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Freeme Natalia Nykiel pod adresem ul. Zabłocie 26/7, Kraków zarejestrowaną pod numerem NIP. 8722214766;

8.   Kontakt  z Właścicielem Serwisu możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem:

natalia@freemeyoga.com; 

9.   Do korzystania z niniejszego Serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji (komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych). Ponadto w celu złożenia zamówienia niezbędny jest dostęp do poczty elektronicznej.

Polityka prywatności

10.  Wszelkie prawa do wszystkich elementów Serwisu (w tym w szczególności wszelkie prawa do Serwisu) oraz do poszczególnych Serwisu (tj. tekstów, grafik, fotografii, materiałów audio-video, aplikacji oraz innego oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) należą do Administratora lub do osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w ramach świadczenia usług. Osoby korzystające z usług świadczonych przez Serwis, zobowiązane są do nienaruszania jakichkolwiek praw Administratora lub osób trzecich, o których mowa powyżej.

Ogólne warunki Sprzedaży i realizacji Zamówienia

11.   Składając zamówienie za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

12.   Zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiącym integralną część umowy sprzedaży towarów oferowanych w zakresie działalności Serwisu.

13. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty zawarcia Umowy

14.  Sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią one zaproszenie do zawarcia

15.  Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie dojdzie do zawarcia żadnej umowy dotyczącej produktów pomiędzy nami a Klientem dopóki zamówienie nie zostanie przez nas wyraźnie przyjęte. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i pobrania środków pieniężnych, środki te zostaną w całości zwrócone.

16.   W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.freemeyoga.com , dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

17. Wysłanie Zamówienia jest równocześnie akceptacją treści Regulaminu. W celu realizacji zamówienie niezbędne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Zamówienie będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) numeru konta oraz adresu konta paypal

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

18. Klient nie będzie składać trudnych do sprawdzenia, fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takie zamówienie zostało złożone, jesteśmy uprawnieni do anulowania zamówienia i powiadomienia odpowiednich organów ścigania.

19.  Klient zobowiązuje się do podania nam prawidłowego i dokładnego adresu e-mail, adresu korespondencyjnego i/lub innych danych kontaktowych oraz przyjmuje do wiadomości fakt, że możemy skorzystać z tych danych, aby w razie potrzeby skontaktować się z Klientem. W przypadku niepodania nam wszystkich potrzebnych informacji możemy nie być w stanie zrealizować zamówienia Klienta.

20.  W przypadku niedostępności produktu, odpowiednia informacja widnieje na stronie Serwisu. Realizacja wszystkich zamówień zależy od dostępności produktów, w przypadku trudności z dostawą lub z powodu braku produktów na magazynie, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Klienta o możliwości zamówienia produktów zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości i wartości, które Klient może zamówić. Jeśli Klient nie będzie zainteresowany produktami zastępczymi, zwrócimy wszelkie poniesione przez niego koszty.

21. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia zawarte w wiadomości e-mail, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu at. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres 3 dni. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą uiszczenia przez Klienta określonych w Potwierdzeniu Zamówienia ceny produktów oraz kosztów wysyłki towaru.

22. Ceny produktów podawane są przez nas w złotych polskich (PLN). Ceny podane w Serwisie internetowym obejmują podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną doliczone do pełnej kwoty zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili. Jednakże zmiany (za wyjątkiem tych, o których mowa powyżej) nie będą mieć wpływu na zamówienia, w odniesieniu, do których wysłaliśmy już potwierdzenie zamówienia.

23.  Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są w złotych polskich, w euro, funtach lub dolarach wpłatą na konto

Paypal: natalia@freemeyoga.com

lub przelewem na numer konta: 85 1050 1445 1000 0092 1933 4027

24.  Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, tj. rachunkiem.

25.   Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu Klienta sposób. Przesyłki dostarcza przewoźnik, Poczta Polska, Kurier DPD lub UPS.  Przesyłki za pobraniem oraz przesyłki międzynarodowe dostarcza Poczta Polska . Przesyłka zostaje przez nas wysłana najpóźniej do 14 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Towar dostarczany jest na podany przez Klienta adres. W rozumieniu niniejszego Regulaminu zamówienie uznaje się za dostarczone w momencie podpisania jego odbioru pod ustalonym adresem dostawy.

26. Wady zakupionego produktu. Odstąpienie od umowy

27.    Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego wobec Klientów posiadających status Konsumenta, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową.

28.   Reklamacje Klient zgłasza poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres  shop@freemeyoga.com, określając wadę towaru. Sprzedawca niezwłocznie rozpatrzy złożoną reklamację i poinformuję Klienta o tym czy została ona uwzględniona.

29.   Klient zgłaszając reklamację przesyła zakupiony towar na poniższy adres:

Freeme Natalia Nykiel

ul. Zabłocie 26/7

30-507 Kraków

30.    Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu bez podawania przyczyny.

31.  Produkt zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1:
– powinien być kompletny,
– powinien posiadać rachunek, metki,
– nie powinien nosić śladów użytkowania, plam itp.

32.   Klient dokonując zwrotu towaru przesyła zwracany towar na poniższy adres:

Freeme Natalia Nykiel

ul. Zabłocie 26/7

30-507 Kraków

33.   Sprzedający dokona zwrotu ceny towaru niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, objętego umową sprzedaży, od której Klient odstąpił. Zwrot zostanie dokonany na konto Klienta podane w oświadczeniu od odstąpieniu od umowy, a w braku podania odpowiednich danych odpowiednio na adres Klienta.

34.  Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia.

35.   Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail:  natalia@freemeyoga.com

36.  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

37.  Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

37.1   nazwisko i imiona Klienta,

37.2   numer NIP,

37.3   adres zamieszkania lub pobytu,

37.4   adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,

37.5   adres poczty elektronicznej

37.6  numer telefonu,

38.  Właściciel Serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

39.   Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te przechowywane są w bazie MySQL i zabezpieczone loginem i hasłem przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Postanowienia końcowe

41.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niektóre informacje lub korespondencje przesyłane przez nas mają formę pisemną. Korzystając z naszego serwisu internetowego, klient akceptuje, że korespondencja z nami, będzie prowadzona głównie w formie elektronicznej. Będziemy kontaktować się z klientem drogą mailową lub będziemy dostarczać mu niezbędnych informacji umieszczając je w naszym serwisie internetowym. Dla celów Umowy, klient wyraża zgodę na sposób komunikacji drogą elektroniczną i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne formy korespondencji, które dostarczymy w formie elektronicznej są zgodne z wymogami prawnymi w zakresie formy pisemnej takiej korespondencji. Niniejszy warunek nie ma wpływu na prawa ustawowe Klienta.

42.   W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: shop@freemeyoga.com.

43.   W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

44.   Jeśli którekolwiek z warunków niniejszego Regulaminu lub postanowień umowy zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie przez właściwy organ, zostanie ono wyłączone z pozostałych warunków i postanowień, które nadal będą obowiązujące w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin Sklepu” w menu Serwisu.

Rozporządzeniem o Ochronie Danych

W sklepie Freeme Yoga używamy technologii, takich jak pliki cookies i Google Analytics, w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie oraz w celu optymalizacji naszych usług. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie.

„RODO” zwane „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. Obowiązuje ono bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie wiąże wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Freeme Natalia Nykiel z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zabłocie 26/7. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych shop@freemeyoga.com

Informujemy, że wobec przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo każdorazowo zwrócić się o uzyskanie:

a) informacji: o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Twoich danych;

b) dostępu do Twoich danych;

c) sprostowania Twoich danych;

d) bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);

e) ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

f) przenoszenia Twoich danych;

g) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

h) niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach analitycznych, zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych tego serwisu, zapisywanych w ramach wszelkich funkcjonalności serwisu, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.